CZ / EN / DE

Ochrana osobních údajů

Advokát má zákonem o advokacii uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Tato mlčenlivost se vztahuje také na osobní údaje fyzických osob. Bez zproštění mlčenlivosti ze strany klienta není advokát oprávněn takové údaje komukoli sdělovat, pokud mu takovou povinnost výslovně neukládá zákon.

Advokát je správcem osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a je tudíž oprávněn zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu klienti poskytnou v souvislosti s plněním smlouvy o poskytnutí právních služeb nebo před uzavřením takové smlouvy (jedná se mj. o jméno, datum narození, případně rodné číslo, kontaktní údaje, bydliště, zaměstnání, číslo bankovního účtu a další dle povahy právní služby). Je zavázán s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy, případně pro plnění povinností daných právními předpisy (o advokacii, o účetnictví, o archivnictví a spisové službě atd.).

Při kontaktování advokáta prostřednictvím webového formuláře pisatel uděluje souhlas s uchováním uvedených osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu advokat@korecek.eu

Každý subjekt údajů má vůči advokátovi právo

  • - na přístup k osobním údajům a na informaci, jak jsou údaje zpracovávány a uchovávány,
  • - na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a na doplnění neúplných údajů,
  • - na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, nevyžaduje-li jejich uchování právní předpis nebo nemá-li jejich uchování význam pro ochranu práv správce údajů nebo třetích osob,
  • - požadovat vysvětlení v případě podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
  • - vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • - obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz.

Tato práva lze uplatnit u správce údajů písemnou formou (datovou schránkou, e-mailem, dopisem).

Advokátní kancelář Koreček

JUDr. Slavomír Koreček

Dolní 3088 (Pasáž Lucerna)

Havlíčkův Brod

580 01

Kontakty

Telefon: +420 721 685 743

E-mail: advokat@korecek.eu

ID datové schránky: aa4g7dz

IČ: 71462490

Evidenční číslo ČAK: 11521

(nepovinné)